ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

โครงการวิจัย


Year 2554
Topic ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและการชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย Water Resoruce, Water and Irrigation Management on the Production Potential of Agricultural Sector under Climate Variability in Eastern Region of Thailand
Reference
URL