รายชื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาทรัพยากรน้ำ

 
 
คุณวิโรจน์ ศรีอูฐ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1921

 

คุณรัชนี วีรุตมเสน

บริหารงานทั่วไป ธุรการฝ่ายการเงินและบัญชี
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1901

 

คุณมะลิ พงษ์เงิน

ธุรการฝ่ายประกันคุณภาพและทะเบียนนิสิต
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1903

 

คุณพัชรียา ธานีวรรณ

บริหารงานทั่วไป ธุรการฝ่ายประกันคุณภาพและเอกสาร
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1904

 

 
คุณสมพิศ พวกสันเทียะ

พนักงานพิมพ์ดีด งานสารบรรณ
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1903

คุณกาหลง อิ่มสำอางค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานสารบรรณ
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1903

คุณกัญญา จั่วนาน

นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1904

คุณวิชาญ ศรีเปรม

ช่างเทคนิค
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1904

รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

คุณสกุลรัตน์ รามสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรภายใน 1031 ต่อ 1902

 
 
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell