แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เทอม 1

วิชา 01209321 การไหลในทางน้ำเปิด 

วิชา 01209346 วิศวกรรมน้ำบาดาล 

วิชา 01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์

วิชา 01209521 Applied Hydraulics

วิชา 01209522 Computer Applications in Hydraulics

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เทอม 2

วิชา 01209462  คุณภาพทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209463 การจัดการทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209466 การดำเนินการและการบำรุงรักษาหัวงานและระบบลำเลียงน้ำ

วิชา 01209467 การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน

วิชา 01209572 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209578 เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ

วิชา 01209698 ปัญหาพิเศษ

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 เทอม 1

วิชา 01209321 การไหลในทางน้ำเปิด

วิชา 01209346 วิศวกรรมน้ำบาดาล

วิชา 01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์

วิชา 01209447 วิศวกรรมพลังน้ำ

วิชา 01209521 ชลศาสตร์ประยุกต์

วิชา 01209541 อุทกวิทยาขั้นสูง

วิชา 01209571 การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ