แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 เทอม 1

วิชา 01209211  กลศาสตร์ของของไหล 

วิชา 01209242  อุทกวิทยาประยุกต์

วิชา 01209342  อุทกวิทยาสำหรับวิศวกรรมโยธา

วิชา 01209423  วิศวกรรมชลศาสตร์

วิชา 01209522  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางชลศาสตร์

วิชา 01209577  การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการน้ำ

วิชา 01209596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209697  สัมมนา

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 เทอม 2

วิชา 01209213  สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209322  วิศวกรรมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล

วิชา 01209343  การพัฒนาทรัพยากรน้ำเบื้องต้น

วิชา 01209424  การออกแบบอาคารชลศาสตร์

วิชา 01209444  การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209446  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209462  คุณภาพทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209463  การจัดการทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209467  การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและระบบ รวบรวมน้ำเสียชุมชน

วิชา 01209572  วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209578  เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ

วิชา 01209582  การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209662  การจัดการน้ำขั้นสูง

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 เทอม 1

วิชา 01209321 การไหลในทางน้ำเปิด

วิชา 01209346 วิศวกรรมน้ำบาดาล

วิชา 01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์

วิชา 01209447 วิศวกรรมพลังน้ำ

วิชา 01209521 ชลศาสตร์ประยุกต์

วิชา 01209541 อุทกวิทยาขั้นสูง

วิชา 01209571 การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 เทอม 2

วิชา  01209241  หลักอุทกวิทยา

วิชา  01209322  วิศวกรรมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล

วิชา  01209343  การพัฒนาทรัพยากรน้ำเบื้องต้น

วิชา  01209463  การจัดการทรัพยากรน้ำ

วิชา  01209464  การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

วิชา  01209552  การจำลองสภาวะน้ำท่วม

วิชา  01209597 สัมมนา

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เทอม 1

วิชา 01209321 การไหลในทางน้ำเปิด 

วิชา 01209346 วิศวกรรมน้ำบาดาล 

วิชา 01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์

วิชา 01209521 Applied Hydraulics

วิชา 01209522 Computer Applications in Hydraulics

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เทอม 2

วิชา 01209462  คุณภาพทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209463 การจัดการทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209466 การดำเนินการและการบำรุงรักษาหัวงานและระบบลำเลียงน้ำ

วิชา 01209467 การดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน

วิชา 01209572 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิชา 01209578 เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ

วิชา 01209698 ปัญหาพิเศษ

 

 

wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell