รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร์
ระดับปริญญาโท
วิทยาเขตบางเขน
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (XE05)
   
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1 2560101779 นายนราธิป  ชัยมงคลศักดิ์
2 2560101881 นางสาวธนวรรณ  รัตนโพธานันท์
3 2560102473 นายสรณัท  วงศ์สัมพันธ์
4 2560102561 นางสาวปัญญรัศมิ์  แกล้วกล้า
5 2560102713 นายสิทธิโชติ  อาชวกิจโกศล
6 2560102722 นายปุณณัตถ์  หิรัญบูรณะ
7 2560102798 นายเธียรชาติ  สุววงศ์
     
หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 
  อาคารปฏิบัติการวิจัย (อาคาร 8) ชั้น 2 ห้องประชุม 8202