ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตลาการ ศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์