ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
เพื่อแสดงถึงความสำคัญของการสืบสานพิธีการไหว้ครูที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาให้แก่นิสิต  ทั้งยังช่วยก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โดยมีอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

รูปภาพประกอบ