ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย หากประสงค์จะขอทุนให้ส่งใบสมัครที่หน่วยกิจการนิสิตภายในวันที่ 17 ต.ค. 2560