ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

เนื่องในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559