การปฐมนิเทศฝึกงาน

ประจำปีการศึกษา 2559

(ภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การฝึกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะเข้าฝึกงาน

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การบรรยายชี้แจงกฎระเบียบการฝึกงาน

ระยะเวลาการดำเนินการ                             

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่จัดโครงการ                       

อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8 ชั้น 2) ห้องเรียน 8212 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 

รูปภาพกิจกรรม