เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 นั้น ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ จึงจัดโครงการในวันเดียวกัน โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ 

ภาพประกอบ