ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

โครงการวิจัย


Year 2558
Topic การตรวจวัดความชื้นในดินโดยเทคนิคการรับรู้จากระยะไกล Soil Moisture Monitoring using Remote Sensing Technique
Reference
URL