ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

โครงการวิจัย


Year 2561
Topic การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม Water Resources Management of Phetchaburi River Basin under Changing Environment
Reference
URL