ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

โครงการวิจัย


Year 2560
Topic การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี Water Management to Resolve Drought Problems of Lam Pachi Basin
Reference
URL