ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

โครงการวิจัย


Year 2561
Topic โครงการศึกษารูปแบบการจัดการระบบให้น้ำอย่างเหมาะสม และจัดทำมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับหัวจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก A Study of Optimal Springkler Pattern Layouts and Preliminary Guideline for agricultural Springkler.
Reference
URL