ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

โครงการวิจัย


Year 2555
Topic การประเมินความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยด้วยแบบจำลองอุทกวิทยาและแบบจำลองอุทกภัย Decision Support System for Drought Management in Nam Loei Basin, Loei Province, Thailand.
Reference
URL