ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ประกาศ การปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
รอบเวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 0410 ชั้น 4 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ขอให้นิสิตชั้นปีที่1 ทุกคนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลนิสิตใหม่และตอบรับการเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https://nisit.eng.ku.ac.th/engkudb/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • การแต่งกายในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่สวมชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์