ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Water Resources Engineering, Faculty of Engineering

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University

อาจารย์ / บุคลากร


ผศ. ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม
Assistant Professor Punpim Puttaraksa MAPIAM, Ph.D.

ตำแหน่ง
อาจารย์
รหัสอาจารย์
E1022
ห้องพัก
อาคาร 8 ชั้น 7
เบอร์โทร
1031 ต่อ 1907
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. .2552
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
วิจัย
1. พรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม*. 2559. “การจำลองการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดินรอบบ่อเก็บน้ำ จังหวัดพังงาด้วยแบบจำลอง MODFLOW”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 30 มิถุนายน 2559, โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จังหวัดสงขลา ราชอาณาจักรไทย, หน้า 2144-2152
2. พงศ์พันธุ์ ไหมทอง, พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, การวิเคราะห์ความแห้งแล้งทางอุทกวิทยาโดยวิธีการคอปูลา, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2560, ปากช่อง นครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย หน้า 604-612
3. มณฑล เมธาประยูร, ไพโรจน์ สมุทรักษ์ และ พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม*. 2562. “ฟังก์ชั่นย่อส่วนเชิงเวลาสำหรับการประเมินน้ำฝนระยะสั้นกว่าหนึ่งชั่วโมงด้วยเรดาร์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 หน้า 328-336
4. พงศ์พันธุ์ ไหมทอง, พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ. 2562. “การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของรอบปีการเกิดซ้ำของความแห้งแล้งสำหรับลุ่มน้ำมูลโดยวิธีจับคู่เชื่อมโยงการแจกแจงปกติสองตัวแปร”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2562, หน้า 190-198
5. พรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์, สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี และ พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม*. 2561. “การวางแผนพัฒนาโครงการและบริหารจัดการน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดภูเก็ต”, วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 31 ฉบับที่ 104, หน้า 23-36.
6. Mapiam, P. P., and Chautsuk, S., 2018. “Improving runoff estimates by increasing catchment subdivision complexity and resolution of rainfall data in the Upper Ping River Basin, Thailand”. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. Volume 17, Issues 2, p. 127-143.
7. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2563) โปรแกรมการประเมินปริมาณน้ำฝนความละเอียดสูงด้วยเรดาร์ (Radar4Rain) ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.008462.
8. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม และไพโรจน์ สมุทรักษ์, 2563. การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), จำนวนหน้า.115 หน้า..